Definities:

 • KWF is juridisch eigenaar van de producten welke op kwfhug.nl gepubliceerd zijn.
 • Keiretsu Charity Concepts B.V.: Leverancier van KWF welke voor KWF het beheer van kwfhug.nl uitvoert en verantwoordelijk is voor de levering van de artikelen.
 • Besteller: opdrachtgever, dan wel een ieder die met Keiretsu Charity Concepts B.V. een overeenkomst aangaat ofwil aangaan, of voor wie Keiretsu Charity Concepts B.V. een aanbieding doet of een leverantie of prestatieverricht, alsmede diens rechtsopvolgers of rechtsverkrijgers.
 • kwfhug.nl: een speciale internet winkelomgeving waarin door de besteller KWF producten kunnenworden bezichtigd en besteld.

kwfhug.nl: een speciale internet winkelomgeving waarin door de besteller KWF productenkunnen worden bezichtigd en besteld.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Keiretsu CharityConcepts B.V., en de besteller, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen.Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Keiretsu Charity Concepts B.V. overeengekomen worden.

1.2 Indien Keiretsu Charity Concepts B.V. niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengtdit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat Keiretsu Charity Concepts B.V. hetrecht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaardente verlangen.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is,blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

1.4 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de besteller van toepassing verklaart, binden Keiretsu Charity ConceptsB.V. niet, tenzij deze schriftelijk door Keiretsu Charity Concepts B.V. zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaardingmag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Keiretsu Charity Concepts B.V. een mededeling van de besteller datdeze de voorwaarden van Keiretsu Charity Concepts B.V. niet aanvaard en zijn eigen voorwaarden toepasselijkverklaart, onweersproken laat.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle door Keiretsu Charity Concepts B.V. gedane aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijngebaseerd op de omschrijving van de aangeboden producten en/of dienstenbesteller.

2.2 Een aanbod is slechts bindend indien dit schriftelijk is gedaan door Keiretsu Charity Concepts B.V. metvermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat.

2.3 Aanbiedingen op Shop.pinkribbon.nl zijn gericht aan de besteller bij Shop.pinkribbon.nl en zijn geldigzolang de voorraad strekt of tot de bij het product gemelde datum. Alle artikelen zijn uit voorraad leverbaar,tenzij anders vermeld.

2.4 Keiretsu Charity Concepts B.V. behoudt zich het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van debestelling. Keiretsu Charity Concepts B.V. zal desgevraagd de besteller schriftelijk de reden van haar besluitmededelen.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in Artikel 2, tot stand op het moment vanaanvaarding door de besteller van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2 Indien de besteller het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Keiretsu Charity ConceptsB.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van dezeaanvaarding niet is bevestigd, kan de besteller de overeenkomst ontbinden.

3.3 Keiretsu Charity Concepts B.V. kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consumentaan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor eenverantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Keiretsu Charity Concepts B.V. op grond van dit onderzoekgoede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag teweigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.4 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Keiretsu Charity Concepts B.V. slechts voor zoverzij door Keiretsu Charity Concepts B.V. schriftelijk zijn bevestigd.

3.5 Keiretsu Charity Concepts B.V. is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juisteuitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de bestellerworden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De prijzen voor de aangeboden producten en diensten worden vermeld in euro’s, inclusief BTW en exclusiefverzendkosten, eventuele aanvullende belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijkovereengekomen. Administratie- en verzendkosten, eventuele aanvullende belastingen of andere heffingen worden perproduct berekend. Adviesprijzen worden in overleg met de fabrikant en/of leverancier vastgesteld. Hieraan kunnengeen rechten worden ontleend.

4.2 (Tijdelijke) prijsaanpassingen kunnen voorkomen. Prijsinformatie wordt op Shop.pinkribbon.nl gepubliceerd.Voor de gevolgen van typefouten aanvaarden zowel Keiretsu Charity Concepts B.V. als KWF geenaansprakelijkheid.

4.3 Keiretsu Charity Concepts B.V. is niet verplicht het product voor de verkeerde (lagere) prijs aan u televeren, zelfs als wij u al een bevestiging van verzending hebben toegestuurd, als de verkeerde prijs overduidelijken onmiskenbaar een fout was en deze verkeerde prijs redelijkerwijze door u als zodanig kon worden herkend.

Artikel 5. Reclames defect of beschadigd

5.1 Een bestelling kan binnen veertien (14) werkdagen, gerekend vanaf het moment dat alle producten zijngeleverd, door de besteller kosteloos retour gezonden worden indien deze defect of beschadigd is.

5.2 De besteller dient het KWF product inclusief het retourformulier en de reden van retour terug testuren naar het op het retourformulier vermelde adres. Na retourontvangst van de goederen, zal het bedrag van deretourzending binnen 14 dagen op de rekening van de besteller worden bijgeschreven.

5.3 Alle geretourneerde producten dienen in de oorspronkelijke verpakking verpakt worden.

5.4 Geretourneerde producten moeten samen met de oorspronkelijke factuur, pakbon of fax en retourmelding wordenverzonden. Indien de retouren kapot of verbruikt zijn, behoudt Keiretsu Charity Concepts B.V. zich het recht vooreen waardevermindering in rekening te brengen.

5.5 Bederfelijke producten kunnen niet worden geretourneerd en vormen een uitzondering op het herroepingsrecht.Producten die vanwege hygiëne zijn verzegeld kunnen alleen worden geretourneerd wanneer de verzegeling intact is.

5.6 Indien en voor zover de reclame door Keiretsu Charity Concepts B.V. gegrond wordt bevonden zal KeiretsuCharity Concepts B.V., naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij deondeugdelijke zaken vervangen, zonder dat de besteller daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.

5.7 Het reclameren ontslaat de besteller niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Keiretsu CharityConcepts B.V.

Artikel 6. Overige Reclames

6.1 Een bestelling kan binnen veertien (14) werkdagen door de besteller retour gezonden worden. Keiretsu CharityConcepts B.V. behoudt zich het recht voor een waardevermindering in rekening te brengen.

6.2 Alle geretourneerde producten moeten in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, en voldoende verpakt voorverzending worden ontvangen. Geretourneerde producten moeten samen met de oorspronkelijke factuur, pakbon of fax enretourmelding worden verzonden.

6.3 Er worden herstel- en vervangingskosten berekend als de producten beschadigd zijn of ontbreken. Dit kaninvloed hebben op de hoogte van de vergoeding;

6.4 Bederfelijke producten kunnen niet worden geretourneerd en vormen een uitzondering op het herroepings-recht.Producten die vanwege hygiëne zijn verzegeld kunnen alleen worden geretourneerd wanneer de verzegeling intact is.

6.5 Bij gebruikmaking van retourzendingen naar Keiretsu Europe. betaalt de besteller de verzendkosten voor deretourzending.

6.6 Een bestelling kan binnen acht (8) werkdagen kosteloos aangepast worden mits de bestelling nog niet verzonden is.

6.7 Indien en voor zover de reclame door Keiretsu Charity Concepts B.V. gegrond wordt bevonden zal KeiretsuCharity Concepts B.V., naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij deondeugdelijke zaken vervangen, zonder dat de afnemerbesteller daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding danook.

6.8 Het reclameren ontslaat de afnemerbesteller niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van KeiretsuCharity Concepts B.V.

Artikel 7.Betaling

7.1 Betaling geschiedt te allen tijde vooraf middels een elektronische beveiligde betaling.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle aan de besteller geleverde zaken blijven eigendom van Keiretsu Charity Concepts B.V. tot het moment vanvolledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de besteller verschuldigd isvoor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmedeter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

8.2 De besteller is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de zaken zorg te dragen en mist het recht degeleverde zaken anders dan na schriftelijke toestemming van Keiretsu Charity Concepts B.V., te bezwaren en/of tebelenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang de besteller niet volledig aan zijn verplichtingen jegensKeiretsu Charity Concepts B.V. heeft voldaan.

8.3 Ingeval Keiretsu Charity Concepts B.V. de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd hetonbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van KeiretsuCharity Concepts B.V. op schadevergoeding onverlet.

Artikel 9. Levertijd

9.1 Alle bestellingen geplaatst voor 12.00 uur worden nog dezelfde verzonden naar het opgegeven adres. Tijdenspiek perioden is het mogelijk dat hiervan afgeweken wordt. Mocht dit dermate vertraagt zijn dan informeert KeiretsuCharity Concepts de besteller. Afhankelijk van de gekozen service, ontvangt u de zending binnen 2-5 werkdagen inhuis.

9.2 Alle door Keiretsu Charity Concepts B.V. genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijnvastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Keiretsu CharityConcepts B.V. bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging totgevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrentovermacht. Bij niet tijdige levering dient Keiretsu Charity Concepts B.V. schriftelijk in gebreke te worden gesteld,waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

9.3 Overschrijding van de door Keiretsu Charity Concepts B.V. opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaakdan ook, geeft de besteller nimmer het recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustendeverplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

9.4 Annulering van orders dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden doorgegeven per email(kwf-service@keiretsu-europe.nl). Pas na schriftelijke bevestiging van Keiretsu Charity Concepts B.V. zal de annuleringin behandeling worden genomen.

Artikel 10. Levering

10.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn of fabriek Keiretsu CharityConcepts B.V. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc., ongeachtde oorzaak daarvan, over op de besteller.

10.2 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Keiretsu CharityConcepts B.V. de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de besteller de voltooiing vande voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake dedeellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Keiretsu Charity Concepts B.V. gerechtigd dezeafzonderlijk te factureren.

10.3  Indien de zaken na het verstrijken van de levertijd voor de besteller beschikbaar zijn doch niet door hemworden afgenomen, dan worden de zaken te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico, ongeacht dereden van niet-afneming.

Artikel 11. Transport

11.1  Keiretsu Charity Concepts B.V. bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke.Verzending/vervoer van zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van de besteller. Keiretsu Charity ConceptsB.V. is slechts gehouden een (transport)verzekering af te sluiten, indien en voorzover Keiretsu Charity ConceptsB.V. zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

Artikel 12. Niet-toerekenbare niet-nakoming

12.1  Indien Keiretsu Charity Concepts B.V. door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd deovereenkomst (verder) uit te voeren, is Keiretsu Charity Concepts B.V. gerechtigd zonder enige verplichting totschadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijketussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Keiretsu Charity Concepts B.V. opbetaling door de besteller voor reeds door Keiretsu Charity Concepts B.V. verrichtte prestaties, voordat sprake wasvan de overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval vanopschorting zal Keiretsu Charity Concepts B.V. alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk teontbinden.

12.2  Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Keiretsu Charity Concepts B.V. tijdelijk ofblijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, brand,overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bijhaar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede tekortkomingen door haar toeleveranciers waardoor Keiretsu CharityConcepts B.V. haar verplichtingen jegens de besteller in redelijkheid niet (meer) kan nakomen.

Artikel 13. Garantie

13.1  Behoudens hetgeen in 13.5 is bepaald, garandeert Keiretsu Charity Concepts B.V. de door haar geleverde zakentegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat Keiretsu Charity Concepts B.V. naar bestevermogen deze fouten zal herstellen, dan wel de zaken zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling vanKeiretsu Charity Concepts B.V. Gebreken dienen schriftelijk bij Keiretsu Charity Concepts B.V. te worden gemeldteneinde in behandeling te worden genomen. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.

13.2  De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist,onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komendeoorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de zaken door anderen dan Keiretsu Charity ConceptsB.V. zijn gewijzigd of worden onderhouden.

13.3  Tenzij anders is overeengekomen geldt ten aanzien van de door Keiretsu Charity Concepts B.V. vervaardigde zakende garantie voor een periode van twaalf maanden van af het tijdstip van levering.

13.4  Voldoening aan haar garantieverplichtingen door Keiretsu Charity Concepts B.V., geldt als enige en algeheleschadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is Keiretsu Charity Concepts B.V. niet gehouden, noch is de bestellergerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.

13.5  Indien de zaken door Keiretsu Charity Concepts B.V. van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantiezich tot de toepasselijke garantievoorwaarden van de toeleverancier. Keiretsu Charity Concepts B.V. zal de bestellerop zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

13.6  Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door Keiretsu Charity Concepts B.V. in rekeningworden gebracht.

13.7  Ingeval van reparatie van defecte zaken, onder of buiten garantie, is de besteller verplicht de zaken op eigenkosten te retourneren naar Keiretsu Charity Concepts B.V.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1  Keiretsu Charity Concepts B.V. is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade,voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde zaken of diensten of door het niet, niet tijdig of nietjuist functioneren van de door haar te leveren of geleverde zaken en/of diensten, behoudens ingeval van opzet ofgrove schuld van Keiretsu Charity Concepts B.V. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring,derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of –vermindering en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ookontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van zaken en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2  Keiretsu Charity Concepts B.V. is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haaringeschakelde derden aan de besteller of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook,behoudens ingeval van aan Keiretsu Charity Concepts B.V. toerekenbare opzet of grove schuld. In geen geval reikt deaansprakelijkheid verder dan de dekking van de door Keiretsu Charity Concepts B.V. afgesloten verzekering.

14.3  Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundiggebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Keiretsu Charity Concepts B.V. geleverde zaken,is Keiretsu Charity Concepts B.V. niet aansprakelijk.

14.4  De besteller vrijwaart Keiretsu Charity Concepts B.V. en haar medewerkers voor aanspraken van derden tervergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) hetdoor Keiretsu Charity Concepts B.V. geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeelvan Keiretsu Charity Concepts B.V. en/of door haar ingeschakelde derden.

14.5  De aansprakelijkheid van Keiretsu Charity Concepts B.V. uit hoofde van de met de besteller geslotenovereenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst inclusief BTW.

Artikel 15. Ontbinding. Beëindiging

15.1  De besteller wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijkopeisbaar zijn in geval:

 1. De besteller enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling, niet of niet tijdig nakomt;
 2. Keiretsu Charity Concepts B.V. goede gronden heeft te vrezen dat de besteller in de nakoming zal tekortschietenen deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij dieaanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
 3. De besteller zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstandovergaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijnvermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
 4. De besteller overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeeltedaarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap,dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf of tot ontbinding;
 5. Van overlijden, indien de besteller een natuurlijk persoon is.

15.2  Keiretsu Charity Concepts B.V. is in de 15.1 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting totschadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten ofrente en het recht op schadevergoeding en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe isvereist:

 1. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijkemededeling aan de besteller en/of;
 2. enig door de besteller aan Keiretsu Charity Concepts B.V. verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op teeisen en/of;
 3. het op grond van artikel 8 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen

15.3  Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden blijven de bepalingen betreffendegeheimhouding, ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

Artikel 16. Algemeen

16.1  De rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn nietoverdraagbaar en niet vatbaar voor cessie of het vestigen van een zekerheidsrecht, behoudens voorafgaandetoestemming van de andere partij.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

17.1  Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend hetNederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.

17.2  Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden vantoepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door debevoegde rechter te Amsterdam of in de woonplaats van de besteller bevoegde rechter, naar keuze van Keiretsu CharityConcepts B.V., tenzij anders is overeengekomen.

17.3  Keiretsu Charity Concepts B.V. is gerechtigd van tijd tot tijd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Keiretsu Charity Concepts B.V.

Delftweg 104b

3043 NA Rotterdam

tel. 010 208 08 08

email: kwf-service@keirestu-europe.nl