Auteursrecht

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Keiretsu Charity Concepts B.V. Ook het gebruik van merk- en productnamen van KWF en Keiretsu Charity Concepts B.V. in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.